GNOME Türkiye

Sözlük

Bu belgede, GNOME’da kullanılan İngilizce sözcüklerin yaygın ya da yeğlediğimiz Türkçe karşılıkları bulunmaktadır. Yapılacak çevirilerde bu sözcüklerin kullanılması çeviri tümlüğü açısından önemlidir. Ayrıca “Yazım Kuralları” belgemiz de incelenmelidir.


A

Abort: Vazgeç

Add: Ekle

Action: İşlem

Active: Etkin

Activate: Etkinleştir

Adjust: Uyarla

Again: Yeniden

All: Tüm/Tümü

Allows: Sağlar (“İzin verir” olarak kullanılması gereken yerler olabilir)

Applet: Uygulamacık

Automatic/Automatically: Kendiliğinden

Attribute: Öznitelik

Authentication: Kimlik doğrulama

Authorization: Yetkilendirme

Authorize: Yetkilendir


B

Background: Arka plan (“Art alan” yeğlemiyoruz)

Backend: Arka uç

Battery: Pil

Blank: Karart (Ekran için)

Boot: Önyükle

Broadband: Geniş bant

Browse: Göz at

Buffer: Tampon (“Arabellek” çevirisini yeğlemiyoruz)

Build: İnşa, İnşa et

Bus: Veri yolu

Button: Düğme


C

Cancel: İptal (düğmelerdeki taşmaları önlemek için “İptal et” değil, hızlandırıcı “p” harfine atanmalı)

Chunk: Öbek

Checksum: Sağlama toplamı

Clear: Temizle

Compile: Derle

Confirm: Onayla

Continue: Sürdür

Convert: Dönüştür

Create: Oluştur

Credentials: Kimlik bilgileri

Current: Geçerli (yerine göre “Şu anki” ya da “Şimdiki”)


D

Daemon: Art alan hizmeti

Database: Veri tabanı

Debug/Debugging: Hata ayıklama

Default: Öntanımlı

Delete: Sil

Device: Aygıt

Detail: Ayrıntı

Detect: Sapta (yerine göre “Algıla”)

Detector: Saptayıcı

Different: Başka

Dim: Işığını azalt (“Karart” değil, “Blank” ile çakışıyor)

Directory: Dizin

Direct: Doğrudan

Disable: Devre dışı bırak

Discard: Gözden çıkar

Dismiss: Gözden çıkar

Due to: …ndan

Dump: Döküm


E

Encryption: Şifreleme

Encrypt: Şifrele

Enable: Etkinleştir

Event: Olay

Extension: Uzantı

Expunge: Temizle

Exist: Var

Existing: Var olan (Ayrık yazılmalı)


F

Failed to …: “xxx başarısız oldu” yerine “yüklenemedi, kurulamadı…” olarak kullanıyoruz.

Firewall: Güvenlik duvarı

Flip: Çevir

Folder: Klasör

Foreground: Ön plan (“Ön alan” yeğlemiyoruz)

Frontend: Ön uç

Function: İşlev


G

Gateway: Geçit

Guest: Konuk

Group: Grup, Grupla (Kimi yerlerde “Küme” yeğlenmiştir)


H

Hash: Özet

Hibernate: Hazırda beklet

Host: Ana makine

Hotspot: Erişim noktası


I

Icon: Simge

Ignore: Yok say

Image: Görüntü, Resim

Input: Girdi

Install: Kur

Integration: Tümleşim

Interface: Arayüz

Item: Öge


J

Just: Yalnızca


K

Keep: Sakla


L

Local: Yerel

Login/Log in: Gir, Giriş, Oturum aç

Logout/Log out: Çık, Çıkış, Oturumu kapat

Lost: Yitmek


M

Malformed: Kusurlu

Message: İleti

Mode: Kip

More: Daha çok

More than: …den çok


N

Need: Gereksinim

Not exist: Yok


O

Offline: Çevrim dışı

Online: Çevrim içi

Only: Yalnızca

Or: Ya da

Output: Çıktı


P

Password: Parola

Pause: Duraklat

Path: Yol

Pattern: Örüntü (Grafik uygulamalarında “Desen” olarak da çevrilebilir)

Performance: Başarım

Prefer: Yeğle

Photograph: Fotoğraf

Picture: Resim

Plug-in: Eklenti

Policy: İlke

Port: Bağlantı noktası

Portal: Kapı

Possible: Olası

Power: Güç

Power saver/Power saving: Güç tutumu

Protocol: İletişim kuralı

Process: Süreç

Proprietary: Sahipli (Yazılım lisansı bağlamında)

Preview: Ön izleme

Provide: Sağlamak


Q

Quit: Çık


R

Remove: Kaldır

Requirement: Gereksinim

Resume: Sürdür

Remember: Anımsa

Reminder: Anımsatıcı

Restore: Geri yükle

Reason: Neden

Response: Yanıt

Reply: Yanıt

Request: İstek

Refresh: Yenile

Repeat: Yinele

Rotate: Döndür

Route: Rota (“Path” çevirisiyle karışmasın diye “Yol” yeğlemiyoruz)

Router: Yönlendirici


S

Sensor: Algılayıcı

Service: Hizmet

Set: Belirle, Ayarla, Takım (Bağlama göre kullanımı değişebilir)

Socket: Yuva

Stack: Yığın

Stop: Durdur

Storage: Saklama, Depolama

Store: Depo, Depola

Stream: Akış, Akıt

String: Dizge

Syntax: Söz dizimi

Suspend: Askıya al


T

Test: Sına, Sınama

Threat: Tehdit

Time zone: Saat dilimi

Token: Jeton

Tool set: Araç takımı

Tool: Araç

Transfer: Aktarım

Transparent: Saydam

Try: Dene


U

Utility: Araç

Update: Güncelle, Güncelleme

Upgrade: Yükselt, Yükseltme


V

Volume: Ses, Birim, Bölüm (Bağlama göre kullanımı değişebilir)

Version: Sürüm

Verify: Doğrula


W

Wi-Fi: Kablosuz bağlantı

Wireless: Kablosuz

Wired: Kablolu

Widget: Parçacık


X


Y


Z


#


Bekleyen Öneriler

Allocate: Ayırmak, Ayırtmak

Challenge: Sınama, Karşı çıkma, Sorgulama

Heap: İstif (“Yığın” ya da “Öbek” değil, bu ikisini zaten kullanıyoruz)

[] = Square Brackets: Köşeli Ayraçlar ya da Köşeli Parantez

{} = Curly Bracket: Küme Ayracı ya da Küme Parantez

<> = Angle Bracket: Açılı Ayraç ya da Açılı Parantez

() = Round Brackets: Brackets ya da Parantez


Kullanılabilir Sözlükler*

Öncelikli olarak bizim sözlüğümüzden, sonrasında bu sözlüklerden yararlanabilirsiniz.